วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2019

MTN Channel "ครบเครื่อง เรื่องข่าว"
Header ad
Header ad

สร้างรายได้ระหว่างเรียน เปิดจุดประสานงานแนะแนว​ขอนแก่น จบแล้วมีงานทำ

Header ad
Header ad

เปิดจุดประสานงานแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ขอนแก่น ส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาเพื่อยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อเวลา 15.00 น.ที่ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น ดร.อัษฏางค์ แสวงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ กับนายสมบุญ ยะมุลณี ผู้อำนวยการจุดประสานงานแนะแนววิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562โดยมีนายแทน พระนคร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ นายสมมาตย์ แดงบุดดา รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือดังกล่าว

ดร.อัษฏางค์ แสวงการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ

ดร.อัษฏางค์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ กล่าวว่า ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ และนายสมบุญ ยะมุลณี ผู้อำนวยการจุดประสานงานแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ จังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาให้กับกลุ่มที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา และกลุ่มที่ทำงานแล้ว ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตามควร เพื่อยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กร เป็นระยะเวลา 3 ปี
ดร.อัษฏางค์ กล่าวอีกว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการดำเนินงาน นายสมบุญ ยะมุลณี ผู้อำนวยการจุดประสานงานแนะแนะวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ จังหวัดขอนแก่น จึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ เพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ และจุดประสานงานแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันดำเนินการพัฒนาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะและประสบการณ์ ทางด้านวิชาชีพ มีรายได้ในระหว่างเรียน และจบแล้วมีงานทำ ตลอดจนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ดำเนินการให้นักเรียน นักศึกษาได้มี ชุดนักศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน สมุดหนังสือ ให้พอเพียงสำหรับการนัดพบกลุ่มเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม อีกทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการกีฬา และด้านกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทย ให้ก้าวขึ้นมาเป็นบุคลกรคุณภาพ เพื่อส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งยังให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย อย่างเพียงพอให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน จึงให้วิทยาลัยแต่งตั้งผู้บริหารและผู้ประสานงานเพื่อดูแลบริหารการจัดการในการพบกลุ่มอบรมสัมมนากลุ่ม และประสานงานกับทางวิทยาลัย


ดร.อัษฏางค์ กล่าวต่อไปว่าในการดำเนินงานได้มอบหมายให้นายสมบุญ ยะมุลณี ผู้ประสานงานแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

บริหารธุรกิจ จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯสามารถรับสมัครนักเรียน นักศึกษาได้ และประสานงานด้านการเงินค่าสมัครค่า มอบตัวกับทางวิทยาลัย และงานด้านอื่นๆที่ทางวิทยาลัยมอบหมายตามความเหมาะสมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลานับ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2565

31,803 total views, 9 views today

About The Author

Related posts